Sako Jaktammunisjon

SAKO 22-250 Rem 50 GAMEHEAD SP (20pk.)

 • Art. num: 227147
 • Kr. 21,50

SAKO 222REM GAMEHEAD 50 SP (20pk.)

 • Art. num: 227106
 • Kr. 15,95

SAKO 222REM GAMEHEAD 55 SP (20pk.)

 • Art. num: 227107
 • Kr. 16,95

SAKO 223REM GAMEHEAD 55 SP (20pk.)

 • Art. num: 227109
 • Kr. 16,95

SAKO 243WIN GAMEHEAD 90 SP (20pk.)

 • Art. num: 227110
 • Kr. 21,00

SAKO 270WIN HAMMERHEAD 156 SP (20pk.)

 • Art. num: 227111
 • Kr. 23,95

SAKO 30-06 S-HAMMERHEAD 180 SP (20pk.)

 • Art. num: 227122
 • Kr. 27,50

SAKO 30-06 Sprg 220 HAMMERHEAD SP (20pk.)

 • Art. num: 227180
 • Kr. 26,50

SAKO 308 WIN 168 RACEHEAD HP (20pk.)

 • Art. num: 227168
 • Kr. 21,67

SAKO 308 WIN. S-HAMMERHEAD 150 SP (20pk.)

 • Art. num: 227117
 • Kr. 24,50

SAKO 308 WIN. S-HAMMERHEAD 180 SP (20pk.)

 • Art. num: 227118
 • Kr. 25,95

SAKO 338 WIN.MAG. HAMMERHEAD 250 SP (20pk.)

 • Art. num: 227127
 • Kr. 49,00

SAKO 375 H&H MAG. 270 grs. DS SOLID (10pk.)

 • Art. num: 227208
 • Kr. 79,50

SAKO 6,5x55 DEERHEAD 156 SP (20pk.)

 • Art. num: 227198
 • Kr. 33,00

SAKO 7x33 SAKO GAMEHEAD RN 78 SP (50pk.)

 • Art. num: 227114
 • Kr. 18,50

SAKO 8x57JRS 200 HAMMERHEAD SP (20pk.)

 • Art. num: 227189
 • Kr. 36,00

SAKO 8x57JS HAMMERHEAD 200 SP (20pk.)

 • Art. num: 227126
 • Kr. 36,50

SAKO 8x57JS powerhead II 160 grs (20pk.)

 • Art. num: 227199
 • Kr. 60,00

SAKO 9,3x62 HAMMERHEAD 286 SP (20pk.)

 • Art. num: 227131
 • Kr. 36,95

SAKO 9,3x66 Sako 286 HAMMERHEAD SP (20pk.)

 • Art. num: 227193
 • Kr. 37,50