Våpensikring

1. juli 2009 ble ny våpenforskrift innført. Forskriften medfører strengere regler for sikring av våpen og ammunisjon. En sentral endring er at krav til oppbevaring i FG-godkjent sikkerhetsskap gjelder fra første våpen. Det er pålagt våpeneierne å gjennomføre dette innen 1. juli 2010.

Våpentyper og vital del

Alle registreringspliktige våpen, samt uregistrerte hagler eller vital del av våpenet skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. Ved vital del menes:

 • Rifle: Sluttstykke, låsekasse eller pipe
 • Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
 • Ekkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
 • Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme
 • Pistol: Rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke
 • Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne

Våpentyper som det ikke stilles krav til FG-godkjent oppbevaring for:

 • Luft- og fjærvåpen inntil kaliber 4,5mm
 • Paintballvåpen og Air SoftGun
 • Våpen produsert før 1890

Ammunisjon og ladekomponenter

Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra våpen. Hovedreglene er som følger:

 • Hver husstand kan oppbevare inntil 10000 patroner.
 • I tillegg kan det oppbevares 5000 patroner i kaliber .22LR eller .22short.
 • Inntil 2000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap sammen med våpen.
 • Hver husstand kan oppbevare inntil 5 kg krutt.
 • Krutt og tennhetter skal oppbevares sikkert og hver for seg.

Krav til sikker oppbevaring

Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap. For øverig gjelder:

 • Våpen og ammunisjon kan ikke oppbevares i ubebodd hus eller hytte.
 • Hvis det er mer enn 25 våpen i husstanden skal det være FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral.
 • Våpenrom forhåndsgodkjent av politiet kan benyttes i stedet for sikkerhetsskap.

Krav til forankring av sikkerhetsskap

Sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn 300 kg skal forankres i gulv eller vegg:

 • Ved forankring i stenderverk eller bjelker benyttes fortrinnsvis kraftige franske treskruer.
 • Ved forankring i mur og betong benyttes spesialskruer/ekspansjonsbolter
 • For øvrig henvises det til skapleverandørens instrukser..

Våpensikring under bruk og transport

Under transport skal skytevåpen og ammunisjon være under tilsyn. For øvrig gjelder:

 • Våpenet skal være nedpakket og ikke tilgjengelig under transport.
 • Transporteres våpenet som reisegods skal en vital del fjernes.
 • Forlates et kjøretøy med våpen, skal vital del tas med, våpenet tildekkes og kjøretøyet låses.
 • Forlates et kjøretøy med ammunisjon, skal ammunisjonen tildekkes og kjøretøyet låses.

Denne informasjonen er et sammendrag av regler for oppbevaring av våpen og ammunisjon.